ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Newsletter

dot
bulletส่งบทคัดย่อและบทความวิชาการ
bulletบทคัดย่อทางวิชาการ
dot
Group Menu
dot
bulletHome
bulletSitemap
bulletContact us
Facebook
สมัครสมาชิกสมาคมฯ

 สมัครสมาชิก

 

 

การสมัครและการรับเป็นบัณฑิตสมาชิก
สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Fellows in Surgery and Fellows in Allied Medical Sciences
 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร (ธรรมนูญและข้อบังคับหมวดที่ 2 ข้อที่ 8 )
            ก. เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบอาชีพเวชกรรมและเป็นสมาชิกของแพทยสภา 
            ข. เป็นแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยกรรมทั่วไป หรือ
ศัลยกรรมสาขาอื่น ๆ รวมทั้งแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ทางการแพทย์
แขนงวิชาเฉพาะประกอบด้วย 
            1. ศัลยศาสตร์ (Surgery)
            2. กุมารศัลยศาสตร์ (Paediatric Surgery)
            3. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ (Orthopedic Surgery)
            4. ประสาทศัลยศาสตร์ (Neurological Surgery)
            5. ศัลยศาสตร์ทรวงอก (Thoracic Surgery)
            6. ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (Urological Surgery)
            7. ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colo-rectal Surgery)
            8. ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery)
            9. ศัลยศาสตร์ทางมือ (Hand Surgery)
            10. โสต นาวิก ลาริงซ์วิทยา (Oto- Rhino-Laryngology)
            11. จักษุวิทยา (Opthalmology)
            12. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (Obstretrics and Gynecology)
            13. วิสัญญีวิทยา (Anaesthesiology)
            14. พยาธิวิทยา (Pathology)
            15. รังสีวิทยา (Radiology)
            16. กายวิภาควิทยา (Anatomy)
            17. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ทางการแพทย์อื่น ๆ (Allied Medical Sciences)

2. การสมัครเป็นสมาชิก
 (ธรรมนูญและข้อบังคับ หมวดที่ 2 ข้อที่ 8)
            ก.ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครต่อเลขาธิการสมาคมฯ (ขอใบสมัครได้ที่สำนักงานเลขาธิการ)
โดยมีบัณฑิตสมาชิกของสมาคมฯ รับรอง อย่างน้อย 3 คน โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสอบ
บัณฑิตสมาชิก (The Board of Examiners)
            ข. ผู้สมัครซึ่งเป็นบัณฑิตสมาชิกทางศัลยกรรมของสถาบันอื่นๆ หรือได้รับวุฒิบัตรหนังสือ
อนุมัติ เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ ทางศัลยศาสตร์ของ
แพทยสภาจะได้รับการยกย่องและการพิจารณาด้วยดีจากคณะกรรมการสอบบัณฑิตสมาชิกของ
สมาคมฯ ค.สมาชิกภาพจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ผ่านการสอบโดยคณะกรรมการสอบบัณฑิตสมาชิกของ
            ค. สมาคมฯ หรือมีคุณสมบัติที่คณะกรรมการสอบบัณฑิตสมาชิกรับรองแล้วและคณะ
กรรมการความมั่นคงของสมาคมวิทยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยฯ ได้ให้ความเห็นชอบ
อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เสนอ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องชำระเงินค่าสมัคร
ลงทะเบียนและค่าบำรุงเป็นทีเรียบร้อยแล้ว
 
3. การสอบ (ธรรมนูญและข้อบังคับหมวดที่ 2)
            คณะกรรมการสอบบัณฑิตสมาชิก (The Board of Examiners) ประกอบด้วยบัณฑิตสมาชิก
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ให้มีหน้าที่ดำเนินการสอบ
 
4. การมอบวุฒิบัตร (ธรรมนูญและข้อบังคับ หมวดที่ 2 )
            การมอบวุฒิบัตรให้กระทำปีละ 1 ครั้ง ผู้ได้รับวุฒิบัตรต้องเข้ารับวุฒิบัตรด้วยตนเอง
เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้อื่นรับแทนได้
ถ้าผู้แทนมาไม่ได้ในวันนั้น (ปกติจะมอบในวันเปิดการประชุมวิชาการประจำปี) ก็สามารถรับได้ใน
วันเปิดการประชุมวิชาการปีต่อไป ซึ่งทางสมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
 
5. ค่าลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกและค่าบำรุง (ธรรมนูญและข้อบังคับ หมวดที่ 2 ข้อที่ 7)
            สมาชิกประเภทบัณฑิตสมาชิกและบัณฑิตสมาชิกในสาขาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ทาง
การแพทย์ต้องชำระค่าบำรุงสมาชิกสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย
1,500 บาท ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสมาคมฯ พร้อมทั้ง ค่าวุฒิบัตรต่างประเทศสำหรับ
บัณฑิตสมาชิก 2,500 บาท 
 
6. ครุย (Gown) (ธรรมนูญและข้อบังคับ หมวดที่ 2 ข้อที่ 12)
            การสวมชุดครุยเป็นการแสดงคุณวุฒิของบัณฑิตสมาชิก กำหนดขึ้นโดยสมาคมวิทยาลัย
ศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (International College of Surgeons, Thailand Section)
 
 
                                    ******************************************************
 
ติดต่อสอบถามการสมัครสมาชิกสมาคมฯ e-mail:  icsthailandsection@gmail.com โทรศัพท์ 0-2716-5957, 0-2716-6661-4 ต่อ 6040 

 

ที่อยู่ไปรษณีย์: อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น เลขที่ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์ 0-2716-5957, 0-2716-6661-4 ต่อ 6040 โทรสาร 0-2716-5957

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 6 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2716-5957, 0-2716-6661-4 ต่อ 6040 โทรสาร 0-2716-5957 e-mail: icsthailandsection@gmail.com