ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Newsletter

dot
bulletส่งบทคัดย่อและบทความวิชาการ
bulletบทคัดย่อทางวิชาการ
dot
Group Menu
dot
bulletHome
bulletSitemap
bulletContact us
Facebook
President's Preface

สารจากนายกสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย
Address of the President, ICS Thailand Section 2022-2023

    ศาสตราจารย์นายแพทย์ธวัชชัย อัครวิพุธ


สารจากนายกฯ

 

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

          เนื่องจากคณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ..2563-2564 ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ ได้มีการแต่งตั้งให้คณะกรรมการ ในวาระ ประจำปี ..2565-2566 ขึ้นดำรงตำแหน่งตามความในธรรมนูญและข้อบังคับข้อที่ 14.2 ในนามของนายกสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการชุดปัจจุบัน มีเป้าหมายในการมุ่งเน้นการดำเนินการสนับสนุนการสอน และให้ความรู้ งานวิจัย และสื่อสารระหว่างศัลยแพทย์ทั้งในประเทศไทย ภูมิภาคเอเซีย และระดับนานานชาติ เพื่อประโยชน์ต่อท่านสมาชิกสมาคมฯ ในการพัฒนาความรู้ทางศัลยศาสตร์ ให้ทันยุคทันสมัย นำไปสู่ประโยชน์ต่อผู้ป่วย และประเทศชาติ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของทางสมาคมฯ


          ทางสมาคมฯ ยังคงมุ่งเน้น การจัดงานประชุมวิชาการ เพื่อเป็นเวทีในการแสดงผลงาน บทความทางวิชาการ ความรู้ และงานวิจัย รวมถึงการติดต่อสื่อสาร ระหว่างศัลยแพทย์ นอกจากนี้ ในปี ..2565 ที่อยู่ในยุคสมัยแห่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี และการสื่อสาร ทางสมาคมฯ มีนโยบายในการให้การสนับสนุนสมาชิกศัลยแพทย์ในด้านงานวิจัย นวัตกรรม และการติดต่อสื่อสารกับศัลยแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้สมาชิก ศัลยแพทย์ อย่างแท้จริง

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์ธวัชชัย อัครวิพุธ

นายกสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 6 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2716-5957, 0-2716-6661-4 ต่อ 6040 โทรสาร 0-2716-5957 e-mail: icsthailandsection@gmail.com